Η Γενική Λογιστική είναι η πλέον ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης επιχειρήσεων με βιβλία Γ' Κατηγορίας.

 

• Ολοκληρωμένη παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας απόλυτα σύμφωνη με τον Κ.Β.Σ.

• Πλήρης διαχείριση βιβλίων Γ' κατηγορίας και όλων των φορολογικών εντύπων (Φ.Π.Α., Ε3 κλπ).

• Ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών/ προμηθευτών) με δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων τους.

• Δυναμική "μάσκα" καταχώρισης άρθρου με δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρισης λογαριασμού, παγίου, αξιογράφου, συναλλασσομένου κ.α.

• Μαζικός υπολογισμός, εκτύπωση και διαγραφή δηλώσεων περιοδικής Φ.Π.Α., Intrastat και Listing.

• Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω internet.

• Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω.

• Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστων χρήσεων για κάθε εταιρία.

• Ελεγχόμενη πρόσβαση σε επιμέρους λειτουργίες του προγράμματος μέσω ορισμού δικαιωμάτων χρηστών.

• Ενιαίο αρχείο εταιριών που περιέχει τους πελάτες του λογιστικού γραφείου με όλα τα βασικά τους στοιχεία.

• Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

• Παρουσίαση όλου του Ε.Γ.Λ.Σ. με ταυτόχρονη παρουσίαση της ανάλυσης και ερμηνείας των λογαριασμών.

• Παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων που αφορούν λογιστικά γεγονότα για την διευκόλυνση του χρήστη όσον αφορά τη σωστή απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων με εγγραφές.

• Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων.

•  Δηλώσεις Intrastat και Listing.

• Δυνατότητα μαζικής καταχώρησης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση εντύπων Φ.Π.Α. (Περιοδικής-Εκκαθαριστικής Δήλωσης), εντύπου Ε3 και συγκεντρωτικών καταστάσεων.

• Ταμειακή παρακολούθηση των συναλλαγών. Δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπων πελατών και προμηθευτών και κλείσιμο αυτών είτε με βάση ταμειακή κίνηση, είτε με κίνηση αξιόγραφου.

•  Διαχείριση των κωδικών Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε βάσει του αριθμού ΚΑΔ, είτε βάσει της περιγραφής του επαγγέλματος.

• Αυτόματος έλεγχος διπλοκαταχωρήσεων και λανθασμένων Α.Φ.Μ.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

o Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.

o Πίνακες κέρδη – ζημιών.

o  Σενάρια αυτοέλεγχου.

o Back up - restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής.

o Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Extra (Τax System, Μισθοδοσία, CRM Λογιστών).

o Αυτόματη σύνδεση με τις εμπορολογιστικές εφαρμογές της σειράς Business (Unit - Plus – Value, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Διαχείριση Εγγυοδοσίας), και τις εφαρμογές Business Μισθοδοσία HRM.

o  Έλεγχος με παρελθόντα έτη.

o Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων.

o Μαζικος υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών.

o Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat, έτοιμων για υποβολή μέσω internet.

o Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

o Δυνατότητα μαζικής σύνδεσης συναλλασσομένων με λογαριασμούς γενικής λογιστικής.

o Διπλός τρόπος παρακολούθησης υποκαταστημάτων, είτε μέσω δημιουργίας ξεχωριστής εταιρίας και αυτόματης μεταφοράς των δεδομένων της στην κεντρική εταιρία, είτε μέσω δημιουργίας Η.Δ.Φ.Σ.

 

MODULES

o Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων, Διαχείριση Αξιογράφων, Εγγραφές Κλεισίματος - Σύνταξη Ισολογισμού.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SERVER

Intel Pentium 4 2.2GHz

1GB RAM

Microsoft Windows Server 2003

1024x768 Resolution

Internet Explorer 6

 

CLIENT

Intel Pentium 4 2.2GHz

512MB RAM

Microsoft Windows XP

1024x768 Resolution

Internet Explorer 6